Carrière de Lillé

30/07/2022

Les inscriptions sont fermées
🇱🇺Léif Community, et geet weider, nächst Destinatioun steet an Haus an zwar den 30.07.2022 Mier géife op Lillé an Carrière fueren an eis en flott Dag mann, dëst mat flottenn 2 Tauchgäng. Preis fir Dageskaart ass 25€ inklusive Fëllung. D'Umeldunge sinn lo op iwwert den Site. Wat wichteg ass dat dir net ze laang waart fir Umeldungen. Fir den Transfert steet och den Divewinns Bus zur Verfügung. Wou Fraisen gedeelt ginn duerch déi wou matfueren. Wien nach Material/Fläsch brauch, kann dëst bei Divewinns wäsch huele bis Freides den 28. Juli 18:00 Auer an der Tauchbasis DiveWinns zu Ehlange/Mess, fir Community Memberen ass Material gratis. Fir weider Infoe sti mir iech gären zur Verfügung. Umeldung ass nëmme gülteg mat Bezuelung vu senger Dageskaart.
‼️ Et sinn zwou 1. Stufen obligatoresch (gëeegent fir kal Waasser)
Mir freeën eis Iech all geschwënn erëm ze gesinn Léif Gréiss ären Comité
🇨🇵Chère communauté, ça continue, le prochain objectif c'est la Carrière de Lillé le 30.07.2022. Deux plongées sont programmés. Le prix d'un pass journalier est de 25 €, remplissage compris. L'inscription est maintenant ouverte le site . Il est important que vous n'attendiez pas trop longtemps pour vous inscrire. Pour le transport, le bus Divewinns est également disponible. Les frais sont partagés par les passagers. Si vous avez besoin de matériel/bouteille, vous pouvez venir le chercher chez Divewinns et ce jusqu'au 28 juillet 18h00 à la base DiveWinns à Ehlange/Mess, pour les membres de la communauté le matériel est gratuit. Il est important que votre place ne soit valable qu'à travers le paiement du ou des ticket(s) journée, nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.
 Important  ! ️ Deux 1ers étages sont nécessaires (adaptés à l'eau froide)
  Nous espérons tous vous revoir très bientôt  Salutations de votre comité

🇩🇪 Liebe Community, es geht weiter, das nächste Ziel steht ins Hause und zwar der Steinbruch von Lillé am 30.07 mit 2 Tauchgängen. Preis für eine Tageskarte beträgt 25 € inklusive Füllung. Die Anmeldung ist jetzt offen . Wichtig ist, dass Ihr nicht zu lange wartet für die Anmeldung. Für den Transport ist auch der Divewinns-Bus zur Verfügung. Die Gebühren werden durch die Mitfahrenden geteilt. Wer Material / Flasche braucht, kann diese bei Divewinns abholen und dies bis zum 28 Juli 18:00 Uhr in der DiveWinns Basis in Ehlange / Mess, für Community-Mitglieder ist das Material kostenlos. Wichtig ist daß euer Platz nur durch Die Zahlung der Tageskarte/en gültig ist Für weitere Informationen stehen wir euch zur Verfügung.
Wichtig ! ️ Zwei 1te Stufen werden benötigt (geeignet für Kaltwasser)
 Wir freuen uns darauf, Sie alle wieder sehr bald zu sehen Liebe Grüße euer Komitee
🇬🇧 Dear community, it goes on, the next event near and that is Lillé on July 30rd with 2 Dives. Price for a day pass is €25 including filling. Registration is now open. It is important that you do not wait too long to register. For transportation, the Divewinns bus is also available. The fees are shared by the passengers. If you need material / bottle, you can pick it up at Divewinns and this until July 28nd 6:00 p.m. at the DiveWinns base in Ehlange / Mess, for community members the material is free. It is important that your place is only valid through the payment of the day ticket/s. We are at your disposal for further information. Important  ! ️ Two 1st stages are required (suitable for cold water)
  We look forward to seeing you all again very soon  Greetings from your committee

Date et heure
samedi
30 juillet 2022
02:00 12:00 Europe/Luxembourg
Lieu

Carrière de Lillé

Sprimont
Belgique
--Carrière de Lillé--
Obtenez l'itinéraire
Organisateur

DiveWinns Community ASBL

community.divewinns@gmail.com